ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਯੋਧੇ ਲੀਡਰ, ਹੁਣ ਭੱਜਣਗੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀਂ, ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਚਿੱਠੀਆਂ