ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,ਹਰ ਨਰਸਰੀ ਚ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ ੜੀ-ਬੂ ਟੀ ਆਂ ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮ ਦ ਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਜ ਵੰ ਤੀ ਦੇ ਪੌ ਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਜਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂ ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲ ਜੂ ਜਾਂ ਛੂ ਈ ਮੂ ਈ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੌਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਯੁ ਰ ਵੈ ਦਿ ਕ ਗੁ ਣਾਂ ਨਾਲ ਭ ਰ ਪੂ ਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੌ ਦੇ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੌ ਦੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਹ ਣ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਮੁ ਰ ਝਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਫੇਦ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੂ ਨ ਦੇ ਜੰ ਮ ਣ ਵਰਗੀ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਛੁੱਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪੌ ਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌ ਸ ਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜੁ ਖਾ ਮ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੂ ਈ ਮੂ ਈ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਜ ੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਟੁ ਕ ੜਾ ਲੈ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱ ਪ ੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰ ਨ ਕੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਲਵੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰ ਦ ਰੂ ਨੀ ਕ ਮ ਜੋ ਰੀ ਜਾਂ ਮ ਰ ਦਾ ਨਾ ਕ ਮ ਜੋ ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪੌ ਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੌ ਦੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ ਰੀ ਰ ਨੂੰ ਅੰ ਦ ਰੂ ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾ ਕ ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੌ ਦੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਚੂ ਰ ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪੌ ਦੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਸ ਕੇ ਇਕ ਚੂ ਰ ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੂ ਰ ਨ ਨੂੰ ਗ ਰ ਮ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਰਤੋਂ। ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬ ਵਾ ਸੀ ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਚੂ ਰ ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਸ ਬੰ ਧੀ ਦਿੱਤਾ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾ ਚ ਣ ਤੰ ਤ ਰ ਮ ਜ਼ ਬੂ ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਥ ਕਾ ਵ ਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *